gisningaek (OSw) noun

acorn oak OSw SdmL Bb

Citation
  • ‘gisningaek’. A Lexicon of Medieval Nordic Law.

  • http://www.dhi.ac.uk/lmnl/nordicheadword/displayPage/1741
    (02/22/2024)