guþsivia (OSw) guðsifja (ON) noun

religious kinswoman ONorw EidsL 30.1
spiritual kinswoman ONorw BorgL 15.13
ONorw FrL KrbB 8
ONorw GuL Krb

woman in spiritual affinity OSw DL Kkb

Citation
  • ‘guþsivia’. A Lexicon of Medieval Nordic Law.

  • http://www.dhi.ac.uk/lmnl/nordicheadword/displayPage/1878
    (02/25/2024)