gravarbakki (OSw) griptar bakki (OSw) noun

burial ground OSw SdmL Mb
churchyard OSw HL Äb, Mb

Citation
  • ‘gravarbakki’. A Lexicon of Medieval Nordic Law.

  • http://www.dhi.ac.uk/lmnl/nordicheadword/displayPage/1806
    (09/23/2023)