kolder (OSw) kul (ODan) koller (OSw) kulder (OSw) noun

batch OSw HL Äb
brood ODan ESjL 1, 3
ODan JyL 1
ODan VSjL 1, 20
OSw DL Gb
OSw UL Äb
OSw VmL Äb

children of a marriage OSw KrL Gb
OSw MEL Gb
OSw MESt Gb

family of children OSw MEL Äb
OSw MESt Äb

group of full siblings ODan SkL 24
OSw BjR

group of siblings ODan ESjL 1
ODan VSjL 15
OSw ÄVgL Md, Äb
OSw ÖgL Gb Äb
OSw YVgL Äb Drb Add

kin ODan ESjL 3
side of the family ODan ESjL 3
OSw ÖgL Äb

Citation
  • ‘kolder’. A Lexicon of Medieval Nordic Law.

  • http://www.dhi.ac.uk/lmnl/nordicheadword/displayPage/2770
    (09/28/2023)