nail (of tree or metal) (noun) nagli (ON)

name (verb) kalla (OSw) næmna (OSw)

name (noun) namn (OSw) næmni (OSw)

named man (noun) næmdarmaþer (OSw)

nanny-goat (noun) get (OSw)

National Law (noun) bok (1) (OSw) laghbok (OSw) landsbók (ON)

native (adj.) hærlænsker (OSw)

nativity (noun) byrþ (OSw)

natural child (noun) launbarn (ON)

natural heir (noun) skaparfuni (ON) skaparvi (OSw)

natural resource (noun) gǿði (ON)

nature (noun) fall (OSw)

nautical mile (noun) ukesjo (ODan) vika (OSw)

naval levy (noun) leþunger (OSw)

navigable sound (noun) leþsund (OSw)

near kinsman (noun) náungi (ON)

near male relative related by marriage (noun) námágr (ON)

near neighbour (noun) nagranni (OSw)

nearby person (noun) návistarmaðr (ON)

necessary item (noun) reiða (ON)